UA-69269769-1

Consultatie, onderwijs en bij- en nascholing in de filosofie en ethiek van de zorg, geneeskunde en psychiatrie

Bij- en nascholing 

Amedea heeft verschillende kant & klare modules voor bij- en nascholing beschikbaar. Ook kunnen modules op maat gemaakt worden in overleg met u. Neemt u contact op voor meer informatie.

Doelgroepen: huisartsen, psychiaters, andere medisch specialisten, aios, psychologen, verpleegkundigen, verloskundigen en andere paramedici

 

Module kennismaken met medische ethiek

Na een korte historische schets, bespreek ik de belangrijkste hedendaagse ethische stromingen besproken en licht ik deze aan de hand van (uw eigen) casuïstiek toe. Ik pas inhoud, vorm en duur aan aan uw gezelschap en vraag. 

Duur: ongeveer 2 uur 

Module wilsbekwaamheid in de zorg

Na het bespreken van juridische aspecten zal ik met name medisch ethische aspecten behandelen die samenhangen met de beoordeling en het vaststellen van wilsbekwaamheid bij verschillende groepen patiënten, geïllustreerd aan de hand van casuïstiek en eigen wetenschappelijk onderzoek. Ik pas inhoud, vorm en duur aan aan uw gezelschap en vraag. 

Duur: 1 - 2 uur tot een dagdeel

Module diagnostiek en classificatie in de psychiatrie

In deze module ga ik in op verschillende aspecten van diagnostiek in de psychiatrie. Wanneer is somberheid een depressie? Is iemand angstig omdat hij een angststoornis heeft of heeft iemand een angststoornis omdat hij angstig is? Wat betekent het als iemand ADHD "heeft"? Ik bespreek verschillende classificatiesystemen, zoals de DSM IV en 5, ICD-10 en PDM, inclusief hun pluspunten en hun beperkingen. Eén en ander kan worden geïllustreerd met een quiz met veel casuïstiek. Ik pas inhoud, vorm en duur aan aan uw gezelschap en vraag. 

Duur: 1 - 2 uur tot een dagdeel

Module hulp bij zelfdoding en euthanasie in de psychiatrie

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor verzoeken om hulp bij zelfdoding en euthanasie gedaan door psychiatrische patiënten. In deze module schets ik theoretische kaders en geef ik concrete praktische informatie. De richtlijn van de NVvP vormt de rode draad door de presentatie. De module ondersteunt hulpverleners om zelf positie te nemen in het debat en biedt handvatten om met patiënten deze vaak lastige kwestie aan te pakken. Daarbij komen steeds met wel mee gaan met het verzoek maar ook het niet ingaan op het verzoek aan de orde. De module start met een kennistoets en eindigt met een casuïstiekbespreking. Ik pas inhoud, vorm en duur aan aan uw gezelschap en vraag. 

Duur: 1 - 2 uur tot een dagdeel

Module autonomie en identiteit van patiënten

Respect voor autonomie is een groot goed in de zorg. Ik bespreek medisch ethische en filosofische aspecten van dit ethische principe en betrek daarbij nieuwe inzichten uit de zorgethiek, zoals zorg als waarde en de rol van identiteit. Ik illustreer een en ander met (uw eigen) casuïstiek en mijn eigen wetenschappelijk onderzoek. Ik pas inhoud, vorm en duur aan aan uw gezelschap en vraag. 

Duur: 1 - 2 uur tot een dagdeel


  

Module handelen bij (vermoeden) kindermishandeling

Na het bespreken van relevante regels en richtlijnen zal ik ingaan op handelingsopties in de zorg bij een vermoeden van kindermishandeling. Ik ga in op dilemma’s die kunnen optreden in de samenwerking met andere partijen en betrek (uw eigen) casuïstiek daar bij. Ik pas inhoud, vorm en duur aan aan uw gezelschap en vraag. 

Duur: 1 - 2 uur

Module morele aspecten van het medisch beroepsgeheim

Het medisch beroepsgeheim staat onder druk en ook u kan daar in de praktijk mee worstelen. Na het schetsen van het juridische kaders ga ik vooral in op de morele aspecten van het beroepsgeheim in de zorg. Ik behandel termen als zwijgplicht en privacy en ga in op dilemma’s die kunnen optreden in de samenwerking met andere partijen. Ik pas inhoud, vorm en duur aan aan uw gezelschap en vraag. 

Duur: 1 - 2 uur

Module op maat

Over andere onderwerpen die samenhangen met psychiatrie en/of medische ethiek en filosofie ontwerp ik graag een module op maat voor uw beleidsmiddag, teamdag, symposium, workshop of na- of bijscholings-activiteit. Ik pas inhoud, vorm en duur aan aan uw gezelschap en vraag. 

Duur: 1 - 8 uur