Amedea

IFMS 

De meeste artsen en specialisten voeren één keer per 2 tot 3 jaar een IFMS-gesprek. In een dergelijk traject wordt het individueel functioneren geëvalueerd. Doel is reflectie en persoonlijke ontwikkeling van het betreffende individu. Een leidraad voor het IFMS-traject is opgesteld door de FMS en in 2021 is deze leidraad versimpeld. Uitgangspunt is 'gerechtvaardigd vertrouwen' en 'minder registeren en meer van elkaar leren'. Daar sluit ik me graag bij aan. Voor medisch specialisten is meedoen aan een IFMS-traject (minimaal eens per 5 jaar) ook een herregistratie-eis. Informeert u voor de exacte eisen bij uw beroepsvereniging.


Uitgangspunten en instrumenten

Amedea hanteert bij haar IFMS-trajecten een aantal uitgangspunten, zoals ook geformuleerd door de FMS. IFMS richt zich op evaluatie van het functioneren in het licht van van levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling. Reflecteren op de mogelijkheden tot verbetering van het persoonlijk functioneren is daar een onderdeel van. Centraal staan de Can-MEDS-competenties zoals gedefinieerd door de CGS. Het IFMS-traject moet passen in een integraal kwaliteitsbeleid. 

Instrumenten die gebruikt worden in de IFMS-procedure zoals Amedea die heeft ingericht, zijn de zelfevaluatie, de 360-graden-feedback en het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De zelfevaluatie en de POP worden jaarlijks door uzelf bijgehouden en vormen samen met eventuele andere relevante documenten uw portfolio. Het portfolio vormt de basis voor het vertrouwelijk evaluatiegesprek tussen de medisch specialist en mij waarin zelfevaluatie, feedback en ontwikkeldoelen besproken worden. Dit is het zogenaamde IFMS-gesprek. De follow-up geeft u zelf vorm en bestaat uit het jaarlijks evalueren van de POP en de zelfevaluatie. Die evaluaties worden ook opgenomen in uw portfolio. 


Wat gaan we doen?

Het IFMS-traject bij Amedea ziet er als volgt uit: 

1. U neemt contact via info@amedea.nl op voor een telefonisch kennismakingsgesprek, we bespreken de randvoorwaarden en procedure. 

2. U zet zelf de 360-graden-feedbackformulieren uit. Dat doet u bij minimaal 5 collega medisch specialisten van dezelfde discipline, 5 artsen, aios of (medisch) specialisten van een andere discipline en 5 niet-artsen. U mailt een lijstje met de aangeschreven respondenten naar info@amedea.nl. De respondenten mailen hun feedback naar info@amedea.nl. Hun formulieren worden vertrouwelijk behandeld en blijven tot vernietiging in het beheer van Amedea. 

3. U vult de zelfevaluatie in en maakt een (herziene) POP, al dan niet in concept-vorm. Deze voegt u toe aan uw portfolio. U beheert zelf uw portfolio. Dit portfolio stelt u ter beschikking aan mij voor inzage. 

4. Ik bekijk uw portfolio, uw meest recente zelfevaluatie en uw meest recente (concept-)POP en vat de uitkomsten van de door mij ontvangen 360-graden-feedback-formulieren samen. Op basis daarvan bereid ik het IFMS-gesprek met u voor. 

5. We plannen het daadwerkelijke IFMS-gesprek. Na afloop krijgt u van mij een kort verslag als bewijs van deelname. Op basis van ons gesprek past u eventueel zelf uw POP aan. U voegt een en ander toe aan uw portfolio, dat in uw eigen beheer blijft. Als u uw IFMS-traject gebruikt in een herregistratieprocedure en deze procedure is succesvol afgerond, dan ontvang ik graag een seintje: ik vernietig dan op gepaste wijze de 360-graden-formulieren die nog in mijn bezit zijn. 


En dan nog dit...

Mijn uurtarief voor individuele IFMS-gesprekken is 145 euro/uur. Ik ben gemiddeld twee uur bezig met een IFMS-traject. Dat brengt de kosten op 290 euro in totaal, excl BTW. Kosten zijn eenmalig, al bent u vanzelfsprekend van harte uitgenodigd om voor een volgende IFMS-ronde weer gebruik te maken van mijn diensten. 

Feedback van respondenten wordt niet één-op-één teruggekoppeld aan u, zoals bij sommige andere aanbieders, er zit altijd een vertaalslag van mij tussen. Dat stelt uw respondenten in staat om een directe en oprechte beoordeling te geven, zonder voorbehoud. Het vertalen van de informatie op hun formulieren naar constructieve feedback voor u, zie ik als míjn taak. 

Als u kiest voor een IFMS-traject bij Amedea, kiest u voor kleinschaligheid, een persoonlijke en directe aanpak, eigen regie en verantwoordelijkheid en tot slot transparantie wat betreft de kosten. Ik werk niet met een digitale omgeving, inlogcodes of softwareprogramma's. Mijn meerwaarde zit 'm het IFMS-gesprek zelf: daarin neem ik mijn achtergrond als psychiater en mijn ervaring in de rol van psychotherapeut mee, en ook mijn kennis op het gebied van filosofie en vaardigheden op het gebied van de ethiek en tot slot mijn ruime ervaring in het begeleiden en coachen van individuen en groepen. 

Een IFMS-traject hoort bij een integraal kwaliteitsbeleid en is vaak een onderdeel van een herregistratie-procedure. Daarom is het logisch dat een IFMS-traject samenhangt met bijvoorbeeld intervisie, supervisie en/of coaching, in teamverband of individueel. Jaarlijks stil staan bij uw persoonlijke ontwikkeling en individueel functioneren, zoals IFMS dat van u vraagt, kunt u zelf uitstekend doen, maar is effectiever en leuker met een (getrainde) ander! Neem contact op voor maatwerk en een passend prijsvoorstel. 

De duur van een IFMS-traject bij Amedea is 4-8 weken, afhankelijk van hoe nauwkeurig u uw portfolio (bestaande uit uw jaarlijkse zelfevaluatie, uw jaarlijks bijgewerkte POP, verslagen van eventuele eerdere IFMS-gesprekken en andere relevante documenten) heeft bijgehouden, welke documenten u zelf al op orde hebt en hoe snel uw respondenten de 360-graden-feedbackformulieren invullen en opsturen naar mij. 

Voor het voeren van IFMS-gesprekken ben ik opgeleid door De Academie voor Medisch Specialisten in samenwerking met stichting Appraisal & Assessment, opleiders: Giliam Kuijpers en Guido Geeraerts. Het diploma is erkend door de VvAA, FMS en Erasmus School of Health Policy & Management.